Zakaj brati

DODANA VREDNOST KNJIGE POSLOVNI PRISTOPI PRIHODNOSTI

Knjiga organizacijam prinaša jasen in celovit koncept za izboljšanje njene konkurenčnosti z možnostjo prehoda v trajno visoko konkurenčen položaj. V središču tega koncepta je nov model razlikovalnih kompetenc, s krepitvijo katerega lahko organizacija preko vzvodov konkurenčnosti doseže sposobnosti, ki ji prinašajo konkurenčno prednost.

Managementu knjiga prinaša: nabor ukrepov, ki jih mora izvesti, da bo koncept zaživel v praksi, navodila kje naj začne z izvajanjem teh ukrepov in s kom si lahko pri tem pomaga.

Knjiga združuje troje: izkušnje iz prakse, nove pristope in njihovo povezanost s klasičnimi management področji, kot sta npr. strateško upravljanje in veriga vrednosti, zaradi česar lahko organizacije takoj prično z izvajanjem aktivnosti izboljšanja svojega konkurenčnega položaja.   


POVZETEK VSEBINE KNJIGE

1. del z naslovom  Konkurenčnost kot poslovna potreba opisuje temeljne vzvode za dvig konkurenčnosti  organizacij, najprej z opredelitvijo konkurenčnega položaja organizacije, nato z napotki kako preiti v visoko konkurenčno organizacijo s pomočjo modela razlikovalnih kompetenc, vzvodov konkurenčnosti  in vzpostavitvijo celovitega upravljanja konkurenčnosti.

2. del z naslovom Poslovna analitika prinaša opis nove poslovne discipline, ki je osredotočena na odkrivanje potreb organizacije in njenih strank, na pripravo celovitih globinskih rešitev za izpolnitev teh potreb in na zagotovitev in pripravo potrebnih virov in poslovnih procesov za te rešitve.

3. del z naslovom Poslovni pristopi prihodnosti predstavlja akcijski plan s katerim se organizacija odziva na vplive iz okolja, krepi svoje zmožnosti, da lahko postanejo razlikovalne kompetence, in kakšne koristi s tem pridobi. Dodana je tudi vloga poslovnih analitikov pri tem.

4. del z naslovom Kje začeti zaključuje knjigo z umestitvijo konkurenčnosti  v  poslovanje organizacij tako na nivoju strateškega upravljanja, kot na nivoju verige ustvarjanja vrednosti ter ustavrjanja ustrezne organizacijske kulture.


OBLJUBA BRALCU


Knjiga prinaša dve novi managerski orodji za uspešnejše spopadanje z naraščajočo kompleksnostjo poslovanja, ki vaši organizaciji lahko pomagata k trajni visoki konkurenčnosti. Model razlikovalnih kompetenc je sistematičen okvir, ki omogoča poslovodstvu, da selektivno izbere tiste vzvode konkurenčnosti in tiste poslovne pristope prihodnosti, s katerimi bo organizacija svoje zmožnosti najhitreje in najbolj učinkovito pretvorila v razlikovalne kompetence, ki ji bodo prinesle konkurenčno prednost. Obe orodji lahko učinkoviteje prenese v prakso s pomočjo poslovne analitike – nove poslovne discipline, ki omogoča tako razvoj kulture zmagovitih sinergij kot tudi oblikovanje učinkovitih poslovnih rešitev za poenostavljanje notranje kompleksnosti poslovanja in za uspešnejšo vpeljavo izbranih poslovnih pristopov prihodnosti.

Učinkovita uporaba teh dveh orodij v povezavi s poslovno analitiko ponuja managementu dobro osnovo, na podlagi katere bo lahko uspešneje izvedel transformacijo svoje organizacije, ki ji bo omogočala, da hitreje in bolje od njenih konkurentov zaznava, razume in predvideva smer ter velikost potrebnih sprememb, ki jih s pomočjo razlikovalnih kompetenc tudi hitreje izvede. Končni rezultat te transformacije je visoko konkurenčna organizacija. Če organizacija s celovitim upravljanjem konkurenčnosti poskrbi, da z neprestanim razvojem svojih razlikovalnih kompetenc ne samo pravočasno izvaja posamezne transformacije, temveč celo soustvarja spremembe okolja, postane trajno visoko konkurenčna. To pa je trden temelj njene uspešnosti, ki dolgoročno zagotavlja dodano vrednost strankam, lastnikom in zaposlenim.

Knjiga je oblikovana v skladu z dejstvom, da ima management danes na razpolago vse manj časa, zato bo bralec na levih straneh knjige našel hiter vpogled v temeljne koncepte in sporočila posameznega poglavja, na desnih straneh pa podrobno razlago in pojasnila teh konceptov. Na skrajnem desnem robu knjižice se v nekaterih poglavjih nahajajo barvne in črkovne oznake, ki pojasnjujejo medsebojno povezanost besedila in poglavij knjige.

Primer ene od slik iz knjige: